مسئول فرهنگی سپاه ناحیه رفسنجان، فرمانده ناحیه سپاه شهرستان انار شد