مسئولین رفسنجان از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت بازدید کردند