مسئولان باشگاه مس به گوش!!! تاراج سرمایه های استان به چه قیمتی؟