مرگ 3 نفر در حوادث ترافیکی رفسنجان درکمتر از8 ساعت