مرگ عابر پیاده در برخورد با وانت در محور انار-رفسنجان