مرحله دوم طرح ایمن سازی فلج اطفال در رفسنجان برگزار می شود