مرتضوی: گزارشات از مشارکت خوب مردم خبر می‌دهد/ مجریان سخت‌گیری نکنند