مراسم روزجهانی قدس در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی