مراجعه تعدادی افراد از همه محلات شهر، با مسمومیت شدید به اورژانس شهرستان به علت استفاده ی مشروبات احتمالاً دست ساز