مدیران اظهارنظری نکنند که تبدیل به جریان سیاسی و سوء‌استفاده شود و هیچ کاندیدایی حق استفاده از امکانات دولتی را ندارد