مدافعین حرم

کسانی که معرفت به مدافعین حرم و شهدا ندارند در اوج نادانی هستند

کسانی که معرفت به مدافعین حرم و شهدا ندارند در اوج نادانی هستند

امام جمعه رفسنجان گفت :برخی ادعا می کنند باسواد هستند ولی در اوج نادانی هستند که به شهدا و مدافعین حرم معرفت ندارند در افتتاح یکی از ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری یک فردی که ادعای علم و دانش دارد متاسفانه به ساحت مقدس شهدا گستاخی کرده است کسانیکه به ساحت مقدس امام رضا (ع) و شهدا جسارت می کنند مسلما به ان نامزد اسیب وارد می کند جسارت از ناحیه او تلقی می شود .

عنصر ایمان رمز پیروزی ما در جنگ است / یک عده جاهل متوجه نیستند که مدافعین حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند

سردار باقرزاده در مراسم گرامیداشت سرداران و 940 شهید رفسنجان عنوان کرد:

عنصر ایمان رمز پیروزی ما در جنگ است / یک عده جاهل متوجه نیستند که مدافعین حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند

مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مدافعین حرمی که امروز سبقت گرفتند دارای جایگاهی بالایی هستنددرحالیکه یک عده جاهل متوجه نیستند نه تنها جاهل بلکه خائن هستند و متوجه نیستند که شهدای مدافع حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند.

کسانی که معرفت به مدافعین حرم و شهدا ندارند در اوج نادانی هستند

کسانی که معرفت به مدافعین حرم و شهدا ندارند در اوج نادانی هستند

امام جمعه رفسنجان گفت :برخی ادعا می کنند باسواد هستند ولی در اوج نادانی هستند که به شهدا و مدافعین حرم معرفت ندارند در افتتاح یکی از ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری یک فردی که ادعای علم و دانش دارد متاسفانه به ساحت مقدس شهدا گستاخی کرده است کسانیکه به ساحت مقدس امام رضا (ع) و شهدا جسارت می کنند مسلما به ان نامزد اسیب وارد می کند جسارت از ناحیه او تلقی می شود .

عنصر ایمان رمز پیروزی ما در جنگ است / یک عده جاهل متوجه نیستند که مدافعین حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند

سردار باقرزاده در مراسم گرامیداشت سرداران و 940 شهید رفسنجان عنوان کرد:

عنصر ایمان رمز پیروزی ما در جنگ است / یک عده جاهل متوجه نیستند که مدافعین حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند

مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مدافعین حرمی که امروز سبقت گرفتند دارای جایگاهی بالایی هستنددرحالیکه یک عده جاهل متوجه نیستند نه تنها جاهل بلکه خائن هستند و متوجه نیستند که شهدای مدافع حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند.

کسانی که معرفت به مدافعین حرم و شهدا ندارند در اوج نادانی هستند

کسانی که معرفت به مدافعین حرم و شهدا ندارند در اوج نادانی هستند

امام جمعه رفسنجان گفت :برخی ادعا می کنند باسواد هستند ولی در اوج نادانی هستند که به شهدا و مدافعین حرم معرفت ندارند در افتتاح یکی از ستادهای انتخاباتی ریاست جمهوری یک فردی که ادعای علم و دانش دارد متاسفانه به ساحت مقدس شهدا گستاخی کرده است کسانیکه به ساحت مقدس امام رضا (ع) و شهدا جسارت می کنند مسلما به ان نامزد اسیب وارد می کند جسارت از ناحیه او تلقی می شود .

عنصر ایمان رمز پیروزی ما در جنگ است / یک عده جاهل متوجه نیستند که مدافعین حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند

سردار باقرزاده در مراسم گرامیداشت سرداران و 940 شهید رفسنجان عنوان کرد:

عنصر ایمان رمز پیروزی ما در جنگ است / یک عده جاهل متوجه نیستند که مدافعین حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند

مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مدافعین حرمی که امروز سبقت گرفتند دارای جایگاهی بالایی هستنددرحالیکه یک عده جاهل متوجه نیستند نه تنها جاهل بلکه خائن هستند و متوجه نیستند که شهدای مدافع حرم در معادلات منطقه چه تاثیری داشتند.