مداحان از منبر مداحی به اصلاح امور و معضلات اجتماعی اقدام نمایند