محور اصلی رفسنجان به زرند نیاز به دو بانده شدن دارد