محمد علی دهقان

دانشگاه نباید به مسائل سیاسی آلوده شود / اقتصاد مقاومتی ۳۰ سال است که در دانشگاه ولیعصر عملی شده

رئیس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان:

دانشگاه نباید به مسائل سیاسی آلوده شود / اقتصاد مقاومتی ۳۰ سال است که در دانشگاه ولیعصر عملی شده

رئیس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان گفت: جو باز سیاسی باید در دانشگاه باشد اما نباید آلوده به مسائل سیاسی شوند، به خط قرمزهای نظام اعتقاد داریم و باید آنان را حفظ کنیم.

دانشگاه نباید به مسائل سیاسی آلوده شود / اقتصاد مقاومتی ۳۰ سال است که در دانشگاه ولیعصر عملی شده

رئیس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان:

دانشگاه نباید به مسائل سیاسی آلوده شود / اقتصاد مقاومتی ۳۰ سال است که در دانشگاه ولیعصر عملی شده

رئیس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان گفت: جو باز سیاسی باید در دانشگاه باشد اما نباید آلوده به مسائل سیاسی شوند، به خط قرمزهای نظام اعتقاد داریم و باید آنان را حفظ کنیم.

دانشگاه نباید به مسائل سیاسی آلوده شود / اقتصاد مقاومتی ۳۰ سال است که در دانشگاه ولیعصر عملی شده

رئیس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان:

دانشگاه نباید به مسائل سیاسی آلوده شود / اقتصاد مقاومتی ۳۰ سال است که در دانشگاه ولیعصر عملی شده

رئیس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان گفت: جو باز سیاسی باید در دانشگاه باشد اما نباید آلوده به مسائل سیاسی شوند، به خط قرمزهای نظام اعتقاد داریم و باید آنان را حفظ کنیم.