محمد رضا تابش در برنامه دیروز امروز فردا: حرکت اصلاح طلبان بر پایه اعتدلال، عقلانیت و منطق است!؟