مجریان اداری، توجه به مسائل فرهنگی و هنری را در اولویت قرار دهند