مجتمع مس

گردش مالی مجتمع مس در خود منطقه باشد / به سرمایه های نیروی انسانی بیشتر توجه شود

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تاکید کرد:

گردش مالی مجتمع مس در خود منطقه باشد / به سرمایه های نیروی انسانی بیشتر توجه شود

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت : ما قصدمان این است که گردش مالی مس در خود منطقه باشد ، بانکهای ما همه بدهکار هستند کل کشور همین جور هست سه ساله محصولات پسته نزول پیدا کرده است، با این وضعیت هزینه های تولید و نبود تکنولوژِی هزینه های ما بالا رفته است .

فاز اول استقرار کانون ارزیابی و توسعه در مس کلید خورد

فاز اول استقرار کانون ارزیابی و توسعه در مس کلید خورد

مرحله نخست پیاده‌سازی مدل شایستگی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه شرکت مس، از روز چهارشنبه 24 آذرماه طی سه روز در مس منطقه کرمان به اجرا در آمد و طی آن سی نفر از واجدین شرایط توسط تیمی از بهترین و مجرب‌ترین ارزیابان سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گردش مالی مجتمع مس در خود منطقه باشد / به سرمایه های نیروی انسانی بیشتر توجه شود

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تاکید کرد:

گردش مالی مجتمع مس در خود منطقه باشد / به سرمایه های نیروی انسانی بیشتر توجه شود

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت : ما قصدمان این است که گردش مالی مس در خود منطقه باشد ، بانکهای ما همه بدهکار هستند کل کشور همین جور هست سه ساله محصولات پسته نزول پیدا کرده است، با این وضعیت هزینه های تولید و نبود تکنولوژِی هزینه های ما بالا رفته است .

فاز اول استقرار کانون ارزیابی و توسعه در مس کلید خورد

فاز اول استقرار کانون ارزیابی و توسعه در مس کلید خورد

مرحله نخست پیاده‌سازی مدل شایستگی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه شرکت مس، از روز چهارشنبه 24 آذرماه طی سه روز در مس منطقه کرمان به اجرا در آمد و طی آن سی نفر از واجدین شرایط توسط تیمی از بهترین و مجرب‌ترین ارزیابان سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گردش مالی مجتمع مس در خود منطقه باشد / به سرمایه های نیروی انسانی بیشتر توجه شود

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تاکید کرد:

گردش مالی مجتمع مس در خود منطقه باشد / به سرمایه های نیروی انسانی بیشتر توجه شود

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت : ما قصدمان این است که گردش مالی مس در خود منطقه باشد ، بانکهای ما همه بدهکار هستند کل کشور همین جور هست سه ساله محصولات پسته نزول پیدا کرده است، با این وضعیت هزینه های تولید و نبود تکنولوژِی هزینه های ما بالا رفته است .

فاز اول استقرار کانون ارزیابی و توسعه در مس کلید خورد

فاز اول استقرار کانون ارزیابی و توسعه در مس کلید خورد

مرحله نخست پیاده‌سازی مدل شایستگی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه شرکت مس، از روز چهارشنبه 24 آذرماه طی سه روز در مس منطقه کرمان به اجرا در آمد و طی آن سی نفر از واجدین شرایط توسط تیمی از بهترین و مجرب‌ترین ارزیابان سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.