ما نگران شرکت مس هستیم / بی تدبیری در این شرکت موج میزند