ماهواره

بی بصیرتی یاران پیامبر آن ها را از صراط مستقیم منحرف ساخت/ نهم دی ماه ایستگاه آزمون بصیرتی ملت ایران بود

جانشین معاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین در گفتگوی اختصاصی با خانه خشتی

بی بصیرتی یاران پیامبر آن ها را از صراط مستقیم منحرف ساخت/ نهم دی ماه ایستگاه آزمون بصیرتی ملت ایران بود

ملت ایران پس از سی سال پایداری، در مرحله تکمیلی تر بصیرت خود را به نمایش گذاشت و در این آزمون قبول شد.

شکار قلب ها

تبعات منفی ماهواره و اینترنت

شکار قلب ها

یکی از مهم ترین بسترهای گسترش ناهنجاری های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی حال حاضر دنیا و ایران تبعات منفی ماهواره و اینترنت است. همه اینها فی نفسه بد و شر نیستند، بلکه استفاده ناسالم از اینترنت و ماهواره با هدایت ارباب شیاطین آنها را در خدمت نابودی مبانی دین و اخلاق قرار داده است.

زنگ خطر افزایش کاربران ماهواره/اوقات فراغتی که در قبضه دیش‌ها است!

زنگ خطر افزایش کاربران ماهواره/اوقات فراغتی که در قبضه دیش‌ها است!

ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﻫﺎی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ از ﻧﻮع ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻧﻔﺮادی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و دوری از ﮔﺮوه دارد.

خواننده های بیگانه جایگاهی در ایران ندارند/در اجراها تلاش می کنیم ماهواره را سرکوب کنیم

گفت و گوی خانه خشتی با بمب خنده ایران:

خواننده های بیگانه جایگاهی در ایران ندارند/در اجراها تلاش می کنیم ماهواره را سرکوب کنیم

به گزارش “خانه خشتی”، جشن روز ملی دوقلوها بهانه ای شد تا پای صحبت های جوان ترین بمب خنده ایران بنشینیم، در ادامه گفت و گوی اختصاصی خبرنگار ما با محمد شکوه را خواهید خواند: از 12 سالگی وارد این حرفه شدم/همه موفقیتم کمک و خواست خدا بوده است از سن 12 سالگی وارد این […]

بی حجابی، گواه تمدن و داشتن کلاس است!!!!

یاداشت/هوشنگ حمزه نژاد:

بی حجابی، گواه تمدن و داشتن کلاس است!!!!

چون بسیاری از ما مجتهد نیستیم بلاشک و بالطبع مقلد هستیم فلذا در سال 1393 که مزین به نام بانوی بانوان عالم حضرت فاطمه صدیقه”س” می باشد علاوه بر آیات قرآنی، اقوال فقهاء و مجتهدین را در مورد پوشش زنان در حد معمولی بیان می نمائیم، باشد که مقبول درگاه الهی، مسلمین و ثواب آن […]

ظلمات است بترس از خطر گمراهی!

ماهواره چه بلایی بر سر خانواده ها می آورد؟

ظلمات است بترس از خطر گمراهی!

وقتی صحبت از تهاجم فرهنگی می شود اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود قیافه یک جوان است! ولی افسوس ما از آنجاست که نه قشر جوان بلکه اقشاری که یا بازنشسته اند یا دوران پیری را می گذرانند به دام این بلای خانمان سوز یعنی اعتیاد به دیدن سریالهای بی سر و ته […]