مانور

مانور مشترک با طعم تلخ وابستگی!

مانور مشترک با طعم تلخ وابستگی!

مانور مشترک با طعم تلخ وابستگی! به گزارش “خانه خشتی”:یکی ازمسائلی که در چند سال اخیر جامعه عربستان را به شدت درگیر کرده وبه نوعی باعث افول مشروعیت دستگاه سیاسی این کشور شده،بحث علاقه ای است که دستگاه سیاسی این کشور به نزدیکی و وابستگی به غرب وعلی الخصوص آمریکا دارد. این علاقه تاجایی است […]