مادر شهید

نگاه مادرانه ای که در عطش دیدار فرزند جاویدالاثرش می سوزد

انتظار را بیاموزید:

نگاه مادرانه ای که در عطش دیدار فرزند جاویدالاثرش می سوزد

اگر انتظار ما هم برای امام زمانمان از جنس انتظار این مادر بود شاید الان دیگر امام غائب نداشتیم، این مادر برای فرزندی منتظر است که ممکن است نیاید ولی ما امام حاضر داریم و در حالی که برایمان از روز روشن تر است که می اید اما هیچ گاه در انتظار او بی خواب نشده ایم…