قابل توجه اوباما، سازمان مللش و همینطورکشورهای سرسپرده اروپایی اش