فرزندان

تربیت فرزندان انقلابی

گزارش تصویری 22 بهمن رفسنجان:

تربیت فرزندان انقلابی

“خانه خشتی“: یکی از صحنه هایی که بسیار به چشم می امد و یا بهتر بگوییم بسیار چشم نواز بود این بود که خانواده های رفسنجان دست فرزندان خردسال خود را هم گرفته بودند و از کودکی به آنان درس انقلاب می دادند. خردسالانی شاد خندان از اینکه در جشن انقلاب حضور پیدا کرده بودند. […]

چرا بین والدین و فرزندان اینقدر فاصله افتاده است؟

چرا بین والدین و فرزندان اینقدر فاصله افتاده است؟

به گزارش “خانه خشتی”:با به اصطلاح پیشرفت روز افزون علم و با بالارفتن سطح زندگی بشر امروزی آنچه کاملا به چشم می آید فاصله فاحش بین والدین و فرزندان است؟اگر اغراق نکرده باشم اگر تعدادی از فرزندان می توانستند بابایشان یا خدای ناکرده مادرشان را عوض کنند کوتاهی نمی کردند و این اوج فاجعه است. […]

تربیت فرزندان انقلابی

گزارش تصویری 22 بهمن رفسنجان:

تربیت فرزندان انقلابی

“خانه خشتی“: یکی از صحنه هایی که بسیار به چشم می امد و یا بهتر بگوییم بسیار چشم نواز بود این بود که خانواده های رفسنجان دست فرزندان خردسال خود را هم گرفته بودند و از کودکی به آنان درس انقلاب می دادند. خردسالانی شاد خندان از اینکه در جشن انقلاب حضور پیدا کرده بودند. […]

چرا بین والدین و فرزندان اینقدر فاصله افتاده است؟

چرا بین والدین و فرزندان اینقدر فاصله افتاده است؟

به گزارش “خانه خشتی”:با به اصطلاح پیشرفت روز افزون علم و با بالارفتن سطح زندگی بشر امروزی آنچه کاملا به چشم می آید فاصله فاحش بین والدین و فرزندان است؟اگر اغراق نکرده باشم اگر تعدادی از فرزندان می توانستند بابایشان یا خدای ناکرده مادرشان را عوض کنند کوتاهی نمی کردند و این اوج فاجعه است. […]

تربیت فرزندان انقلابی

گزارش تصویری 22 بهمن رفسنجان:

تربیت فرزندان انقلابی

“خانه خشتی“: یکی از صحنه هایی که بسیار به چشم می امد و یا بهتر بگوییم بسیار چشم نواز بود این بود که خانواده های رفسنجان دست فرزندان خردسال خود را هم گرفته بودند و از کودکی به آنان درس انقلاب می دادند. خردسالانی شاد خندان از اینکه در جشن انقلاب حضور پیدا کرده بودند. […]

چرا بین والدین و فرزندان اینقدر فاصله افتاده است؟

چرا بین والدین و فرزندان اینقدر فاصله افتاده است؟

به گزارش “خانه خشتی”:با به اصطلاح پیشرفت روز افزون علم و با بالارفتن سطح زندگی بشر امروزی آنچه کاملا به چشم می آید فاصله فاحش بین والدین و فرزندان است؟اگر اغراق نکرده باشم اگر تعدادی از فرزندان می توانستند بابایشان یا خدای ناکرده مادرشان را عوض کنند کوتاهی نمی کردند و این اوج فاجعه است. […]