عیادت مسئولین رفسنجان از بیماران بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)