عمو پورنگ و امیر محمد به کمپین عشاق محمد(ص) پیوستند