عمل

مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه نمی افتند / عمل تبلیغ است نه حرف

امام جمعه رفسنجان مطرح کرد:

مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه نمی افتند / عمل تبلیغ است نه حرف

امام جمعه رفسنجان گفت: به فرموده رهبر انقلاب دولت سرکار نیاز به تبلیغ ندارد بلکه عملکرد او تبلیغ است، این‌گونه نیست که مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه بیفتند و شایسته است این اوضاع عبرتی برای دولت بعد باشد.

قلب یک نوزاد دو روزه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان جراحی شد

در یک عمل جراحی موفقیت آمیز

قلب یک نوزاد دو روزه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان جراحی شد

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درگفتگو با خبر نگار خانه خشتی اظهار داشت: این نوزاد 2 روزه بد حال شده و پس از معاینه مشخص شد صدای قلب اضافه دارد. دکتر رضا درخشان افزود: از قلب این نوزاد توسط پزشک عکس گرفته شد که مشخص گردید قلب او بزرگتر از حد معمول […]

انجام بیش از 7 هزار عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی در رفسنجان

انجام بیش از 7 هزار عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی در رفسنجان

مسئول بخش آنژیو گرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت : بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب از اسفند ماه سال 1386راه اندازی شده که در این بخش تا کنون بیش از 7 هزار عمل آنژیوگرافی ، بالن و فنرزنی انجام شده است. دکتر اسماعیلی ندیمی گفت :تمامی […]

مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه نمی افتند / عمل تبلیغ است نه حرف

امام جمعه رفسنجان مطرح کرد:

مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه نمی افتند / عمل تبلیغ است نه حرف

امام جمعه رفسنجان گفت: به فرموده رهبر انقلاب دولت سرکار نیاز به تبلیغ ندارد بلکه عملکرد او تبلیغ است، این‌گونه نیست که مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه بیفتند و شایسته است این اوضاع عبرتی برای دولت بعد باشد.

قلب یک نوزاد دو روزه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان جراحی شد

در یک عمل جراحی موفقیت آمیز

قلب یک نوزاد دو روزه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان جراحی شد

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درگفتگو با خبر نگار خانه خشتی اظهار داشت: این نوزاد 2 روزه بد حال شده و پس از معاینه مشخص شد صدای قلب اضافه دارد. دکتر رضا درخشان افزود: از قلب این نوزاد توسط پزشک عکس گرفته شد که مشخص گردید قلب او بزرگتر از حد معمول […]

انجام بیش از 7 هزار عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی در رفسنجان

انجام بیش از 7 هزار عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی در رفسنجان

مسئول بخش آنژیو گرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت : بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب از اسفند ماه سال 1386راه اندازی شده که در این بخش تا کنون بیش از 7 هزار عمل آنژیوگرافی ، بالن و فنرزنی انجام شده است. دکتر اسماعیلی ندیمی گفت :تمامی […]

مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه نمی افتند / عمل تبلیغ است نه حرف

امام جمعه رفسنجان مطرح کرد:

مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه نمی افتند / عمل تبلیغ است نه حرف

امام جمعه رفسنجان گفت: به فرموده رهبر انقلاب دولت سرکار نیاز به تبلیغ ندارد بلکه عملکرد او تبلیغ است، این‌گونه نیست که مردم به حرف کسی چهار سال دیگر درون چاه بیفتند و شایسته است این اوضاع عبرتی برای دولت بعد باشد.

قلب یک نوزاد دو روزه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان جراحی شد

در یک عمل جراحی موفقیت آمیز

قلب یک نوزاد دو روزه در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان جراحی شد

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درگفتگو با خبر نگار خانه خشتی اظهار داشت: این نوزاد 2 روزه بد حال شده و پس از معاینه مشخص شد صدای قلب اضافه دارد. دکتر رضا درخشان افزود: از قلب این نوزاد توسط پزشک عکس گرفته شد که مشخص گردید قلب او بزرگتر از حد معمول […]

انجام بیش از 7 هزار عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی در رفسنجان

انجام بیش از 7 هزار عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی در رفسنجان

مسئول بخش آنژیو گرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی” اظهار داشت : بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب از اسفند ماه سال 1386راه اندازی شده که در این بخش تا کنون بیش از 7 هزار عمل آنژیوگرافی ، بالن و فنرزنی انجام شده است. دکتر اسماعیلی ندیمی گفت :تمامی […]