عملیات دفاع از کوی و برزن در رزمایش محمد رسول الله رفسنجان