عمده بخش مصرفی آب در حوزه کشاورزی می باشد/همکاری کشاورزان در مصرف آب مؤثر است