علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع فرهنگیان رفسنجان