خانه » علیرضا شاهسونی به ثبت نام یک هزار دانشجو، عضو هیئت علمی، اساتید، کارمندان و کارکنان برای حضور در مناطق جنگی اشاره کرد و افزود: کاروانی شامل 400 نفر در قالب 9 اتوبوس به مناطق جنوب کشور سفر می کنند.

علیرضا شاهسونی به ثبت نام یک هزار دانشجو، عضو هیئت علمی، اساتید، کارمندان و کارکنان برای حضور در مناطق جنگی اشاره کرد و افزود: کاروانی شامل 400 نفر در قالب 9 اتوبوس به مناطق جنوب کشور سفر می کنند.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان