علت رد صلاحیت برخی نامزدها پرونده های آنان بوده است