علت، لغو ،سفر هاشمی، رفسنجان،جلوگیری از سوء استفاده بدخواهان