“سی‌ان‌ان”: مردم ساعتها در صف ایستادند تا رأی بدهند