سینما امین رفسنجان امتیاز نمایش فیلم های مهم جشنواره را دریافت کرد