سیزده بدر

سیزده بدر ، روز آشتی با طبیعت

سیزده بدر ، روز آشتی با طبیعت

سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سالهای اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می‌شود. ایرانیان از گذشته‌های دور ، با آغاز بهار و ورود به سال جدید و پس از چند روز دید و بازدید و تبریک سال نو ، گویا برای تکمیل شادی خود و دور کردن غم و غصه و خمودگی ، در روز سیزدهم فروردین ماه ، با بیرون آمدن از خانه و پناه گرفتن در طبیعت ، مراسم سیزده بدر را اجرا می‌کنند.

سیزده بدر رسم مشترک همه ی ایرانیان

سیزده بدر رسم مشترک همه ی ایرانیان

سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سال های اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می‌ شود. به گزارش خبر نگار “خانه خشتی” ، ایرانیان با آغاز بهار و ورود به سال جدید چند روزی را به دید و بازدید ، تبریک سال نو […]

سیزده بدر ، روز آشتی با طبیعت

سیزده بدر ، روز آشتی با طبیعت

سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سالهای اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می‌شود. ایرانیان از گذشته‌های دور ، با آغاز بهار و ورود به سال جدید و پس از چند روز دید و بازدید و تبریک سال نو ، گویا برای تکمیل شادی خود و دور کردن غم و غصه و خمودگی ، در روز سیزدهم فروردین ماه ، با بیرون آمدن از خانه و پناه گرفتن در طبیعت ، مراسم سیزده بدر را اجرا می‌کنند.

سیزده بدر رسم مشترک همه ی ایرانیان

سیزده بدر رسم مشترک همه ی ایرانیان

سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سال های اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می‌ شود. به گزارش خبر نگار “خانه خشتی” ، ایرانیان با آغاز بهار و ورود به سال جدید چند روزی را به دید و بازدید ، تبریک سال نو […]

سیزده بدر ، روز آشتی با طبیعت

سیزده بدر ، روز آشتی با طبیعت

سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سالهای اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می‌شود. ایرانیان از گذشته‌های دور ، با آغاز بهار و ورود به سال جدید و پس از چند روز دید و بازدید و تبریک سال نو ، گویا برای تکمیل شادی خود و دور کردن غم و غصه و خمودگی ، در روز سیزدهم فروردین ماه ، با بیرون آمدن از خانه و پناه گرفتن در طبیعت ، مراسم سیزده بدر را اجرا می‌کنند.

سیزده بدر رسم مشترک همه ی ایرانیان

سیزده بدر رسم مشترک همه ی ایرانیان

سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سال های اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می‌ شود. به گزارش خبر نگار “خانه خشتی” ، ایرانیان با آغاز بهار و ورود به سال جدید چند روزی را به دید و بازدید ، تبریک سال نو […]