سید عمار حکیم: 5+1 حسن نیت ایران در مذاکرات را به خوبی پاسخ دهد