سیاست

توافق برسر تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو و تنظیم یک Non-Paper جدید؛ حاصل بیست روز مذاکره در وین/ نظارت های بیشتر و تبدیل تمامی اورانیوم 20 درصد به سوخت؛ تعهدات جدید ایران/ حمایت رژیم صهیونیستی از توافق وین

آیا ظریف تعهدات جدیدی بیش از تعهدات توافق ژنو را پذیرفته است؟

توافق برسر تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو و تنظیم یک Non-Paper جدید؛ حاصل بیست روز مذاکره در وین/ نظارت های بیشتر و تبدیل تمامی اورانیوم 20 درصد به سوخت؛ تعهدات جدید ایران/ حمایت رژیم صهیونیستی از توافق وین

یک توافق جدید 4 ماهه. این نتیجه 6 دور مذاکراتی بود که در نشت بیست روزه وین و پس از توافق ژنو میان ایران و 1+5 به دست آمده است.

توافق برسر تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو و تنظیم یک Non-Paper جدید؛ حاصل بیست روز مذاکره در وین/ نظارت های بیشتر و تبدیل تمامی اورانیوم 20 درصد به سوخت؛ تعهدات جدید ایران/ حمایت رژیم صهیونیستی از توافق وین

آیا ظریف تعهدات جدیدی بیش از تعهدات توافق ژنو را پذیرفته است؟

توافق برسر تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو و تنظیم یک Non-Paper جدید؛ حاصل بیست روز مذاکره در وین/ نظارت های بیشتر و تبدیل تمامی اورانیوم 20 درصد به سوخت؛ تعهدات جدید ایران/ حمایت رژیم صهیونیستی از توافق وین

یک توافق جدید 4 ماهه. این نتیجه 6 دور مذاکراتی بود که در نشت بیست روزه وین و پس از توافق ژنو میان ایران و 1+5 به دست آمده است.

توافق برسر تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو و تنظیم یک Non-Paper جدید؛ حاصل بیست روز مذاکره در وین/ نظارت های بیشتر و تبدیل تمامی اورانیوم 20 درصد به سوخت؛ تعهدات جدید ایران/ حمایت رژیم صهیونیستی از توافق وین

آیا ظریف تعهدات جدیدی بیش از تعهدات توافق ژنو را پذیرفته است؟

توافق برسر تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو و تنظیم یک Non-Paper جدید؛ حاصل بیست روز مذاکره در وین/ نظارت های بیشتر و تبدیل تمامی اورانیوم 20 درصد به سوخت؛ تعهدات جدید ایران/ حمایت رژیم صهیونیستی از توافق وین

یک توافق جدید 4 ماهه. این نتیجه 6 دور مذاکراتی بود که در نشت بیست روزه وین و پس از توافق ژنو میان ایران و 1+5 به دست آمده است.