سیاستمداران بدون نقش‌آفرینی مردم کاری از پیش نمی‌بردند