سکوت مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر در مقابل جنایت صهیونیت ها در غزه