سوم خرداد

رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بزرگترین رمان شنیدنی

اختصاصی

رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بزرگترین رمان شنیدنی

نصرالله گرامی گفت: ایثارگری رزمندگان ما در آن دوران درس و الگویی است تا ما راه استقامت و پیشروی در راه هدف را با جدیت ادامه دهیم. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان در گفت و گو با “خانه خشتی”، رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس از جمله عملیات آزادسازی خرمشهر […]

ناگفته های صیاد شیرازی از سوم خرداد

ناگفته های صیاد شیرازی از سوم خرداد

فقط مانده بود خونین‌شهر. از شمال تا منطقه طلاییه جلو رفته بودیم و در کوشک به جاده زید حسینیه رسیده بودیم و الحاق انجام شده بود. خانه خشتی: «فقط مانده بود خونین‌شهر. از شمال تا منطقه طلاییه جلو رفته بودیم و در کوشک به جاده زید حسینیه رسیده بودیم و الحاق انجام شده بود. جاده […]

رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بزرگترین رمان شنیدنی

اختصاصی

رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بزرگترین رمان شنیدنی

نصرالله گرامی گفت: ایثارگری رزمندگان ما در آن دوران درس و الگویی است تا ما راه استقامت و پیشروی در راه هدف را با جدیت ادامه دهیم. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان در گفت و گو با “خانه خشتی”، رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس از جمله عملیات آزادسازی خرمشهر […]

ناگفته های صیاد شیرازی از سوم خرداد

ناگفته های صیاد شیرازی از سوم خرداد

فقط مانده بود خونین‌شهر. از شمال تا منطقه طلاییه جلو رفته بودیم و در کوشک به جاده زید حسینیه رسیده بودیم و الحاق انجام شده بود. خانه خشتی: «فقط مانده بود خونین‌شهر. از شمال تا منطقه طلاییه جلو رفته بودیم و در کوشک به جاده زید حسینیه رسیده بودیم و الحاق انجام شده بود. جاده […]

رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بزرگترین رمان شنیدنی

اختصاصی

رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بزرگترین رمان شنیدنی

نصرالله گرامی گفت: ایثارگری رزمندگان ما در آن دوران درس و الگویی است تا ما راه استقامت و پیشروی در راه هدف را با جدیت ادامه دهیم. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان در گفت و گو با “خانه خشتی”، رشادت های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس از جمله عملیات آزادسازی خرمشهر […]

ناگفته های صیاد شیرازی از سوم خرداد

ناگفته های صیاد شیرازی از سوم خرداد

فقط مانده بود خونین‌شهر. از شمال تا منطقه طلاییه جلو رفته بودیم و در کوشک به جاده زید حسینیه رسیده بودیم و الحاق انجام شده بود. خانه خشتی: «فقط مانده بود خونین‌شهر. از شمال تا منطقه طلاییه جلو رفته بودیم و در کوشک به جاده زید حسینیه رسیده بودیم و الحاق انجام شده بود. جاده […]