سومین دوره مسابقات زیبایی اسبان اصیل بومی فلات ایران در رفسنجان