سرهنگ علی اسدی به عنوان فرمانده ناحیه حضرت رسول(ص) کرمان منصوب شد