خانه » سرهنگ علی اسدی به عنوان فرمانده ناحیه حضرت رسول(ص) کرمان منصوب شد

سرهنگ علی اسدی به عنوان فرمانده ناحیه حضرت رسول(ص) کرمان منصوب شد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان