سرمایه گذاری 150 میلیارد ریالی در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان