سرزمین تاجیكان امروز میزبان رییس جمهوری اسلامی ایران است