«رسوایی» از ۱ میلیارد هم گذشت/ «تهران ۱۵۰۰» ۶۲۰ میلیون تومان فروخت