* در عراق هياهو است … و نتيجه اي در آن ديده نمي شود.