“خانه عالم” در روستا های جعفر آباد و دره جوز رفسنجان احداث شد