«حماسه» دستوری و بخشنامه‌ای نیست بلکه باید از دل بجوشد