“حاشيه‌هاي تصويري” همايش 100 هزار نفري ورزشگاه آزادي!