“جنبش پیشرفت و عدالت در جهان اسلام” گفتمان و شعار دانشجویان حزب الهی باشد